Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

İslam'da Topluma Karşı Görev ve Sorumluluklarımız İslam'da Topluma Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Okunuşu: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku velehu’l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mania lima ağteyte ve la muğtiye lima menağte, la yenfau ze’l-ceddi minke’l-ceddu.”

Anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter. Allah’ım! Sen’in verdiğine mâni olacak yoktur, Sen’in menettiğini de verecek yoktur. Servet sâhiplerine Sen’in katında malları fayda vermez. (Ancak amel-i sâlihlerinden fayda görürler.)” (Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât, 193)

Editör: Masume Masume