Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular:

Gayrimüslim (Yahudi, Hristiyan vs.) bir satıcıdan kurbanlık hayvan satın alınır mı? Gayrimüslim (Yahudi, Hristiyan vs.) bir satıcıdan kurbanlık hayvan satın alınır mı?

Her kim günde yüz kere:

Okunuşu: "Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter.” derse o kimse için on köle azâd etmiş sevâbı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” (Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915)

Editör: Masume Masume