Enes ibn Mâlik'ten Aktarılanlar

Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Enes ibn Mâlik şöyle demiştir: “Resûlullah’a tam on yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile ‘öf!’ demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı ‘Niye böyle yaptın?’ demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle ‘Şöyle yapsan olmaz mıydı?’ da demedi” (Buhârî, Savm 53, nr. 2768; Müslim, Fezâil 82, nr. 2309).

Hz. Âişe’nin Gözlemleri

Hz. Âişe radıyallahu anhâ da şöyle demiştir: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha güzel huylu hiç kimse yoktu. Ona, ashâbından veya ailesinden biri ‘Yâ Resûlallah!’ diye seslendiği zaman, mutlaka ‘Buyur!’ (Lebbeyk) diye cevap verirdi”

(Ebü’ş-Şeyh, Ahlâku’n-nebî ve âdâbüh (Veneyyân), I, 75, nr. 2).

Hz. Ömer'in Şahidi Oldukları

Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: “Bir adam Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme üç defa seslendi. Allah’ın Elçisi ona her seslenişinde ‘buyur, buyur’ dedi”

(Heysemî, Mecma‘u’z-zevâid, IX, 20).

Cerîr ibn Abdillah'ın Anıları

Ashâb-ı kirâmdan Cerîr ibn Abdillah radıyallahu anh şöyle demiştir: “Müslüman olduğumdan beri ne zaman Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzûruna girmek istesem, bana engel olmamış, beni her gördüğünde de mutlaka tebessüm etmiştir”

(Buhârî, Cihâd 162, nr. 3035, Menâkıbü’l-ensâr 21, nr. 3822, 6089; Müslim, Fezâilü’ssahâbe 134, nr. 2475).

Cerîr ibn Abdillah, Yemen’deki Becîle kabilesinin reisiydi. Orada Müslüman oldu ve hicretin 10. yılında kabilesinden 150 kişiyle Medine’ye geldi.

Medine’ye yaklaşınca devesini çökertti. Heybesinden temiz elbisesini çıkarıp giyindi, sonra da Resûl-i Ekrem Efendimiz hutbe okurken Mescid-i Nebevî’ye girdi. Cerîr içeri girince, ashâb-ı kirâm ona dikkatle bakmaya başladı. O da yanına oturduğu sahâbîye:

“Kardeş! Allah’ın Elçisi benden söz etti mi?” diye sordu. “Evet” dedi o sahâbî. “Biraz önce senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Hutbe okurken de senden bahisle: ‘Şimdi şu kapıdan Yemen’in en hayırlı insanlarından biri girecek.

Yüzü de melek gibi güzel’ buyurdu.” Cerîr ibn Abdillah bunları anlattıktan sonra: “Bunları duyunca, bana verdiği nimetlerden dolayı Allah’a hamdettim” demiştir.

(Ahmed ibn Hanbel, Müsned, IV, 359-360, 364; İbn Huzeyme, es-Sahîh (A’zamî), III, 150, nr. 1798; İbn Hibbân, es-Sahîh (Arnaût), XVI, 173, nr. 7199).

Hz. Ömer, Cerîr için: “Bu ümmetin Yûsuf’u” derdi.

Kaynak: Kadı İyaz, Şifa-i Şerif

Editör: Fatma Zehra