Kategori: TARİH Haberleri
Cengiz Han’ın 15 Yasası
TARİH
08-07-2020 Çarşamba
 Ancak, geçmişe baktığımızda bize verdiği “başıboş” göçebe izleni...
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Ne İş Yapar?
TARİH
07-07-2020 Salı
Entelektüel olmanın ilk şartı, hiç şüphesiz okumaktır. İyi bir entelektüel inşas...
Latin Harfleri’nin Kabulü; Amacına Yeterince Hizmet Edebildi mi?
TARİH
07-07-2020 Salı
Türkler, 10. yüzyıldan itibaren, İslam dini ile birlikte -eskiden İslam kültürün&u...
İT kısaca nasıl değerlendirilebilir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Gerçekten de Türk Tarihinin 'su kesimi çizgisi' 1908 olmuş, ondan sonra T&uu...
İT'nin sonu nasıl geldi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 (Nitekim İT Fırka toplantısında Halil Bey'in Mebusan Reisi seçilmesi kararlaştırıldı...
Savaşın sonunda ne gibi gelişmeler oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
18 Eylül 1918'de Filistin'de başlayan İngiliz taarruzu kısa zamanda Suriye'yi kaplamış,&...
Savaş sırasında fikir hareketlerinde ne gibi gelişmeler göze çarpar?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Ne var ki savaş şartlan ve savaşın hızla gelişen altüstlükleri yüzünden bu ak...
Savaştaki toplum gelişmeleri ve ıslahat hareketleri nelerdir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Yalnız muhalefetten çekinilmediği için değil, din taassubunun da baskı altına alınma...
Ermeni tehciri nasıl oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Balkan Savaşında Balkan orduları karşısında bile çözülüveren Türk ordul...
Talât Paşa nasıl Sadrıazam oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 İTnin ve daha geniş olarak siyasal yapının, 'ağabeylik' kurumuna henüz kendisini muhta...
Yakup Cemil olayı nedir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bunlar hep subaydı, fakat İT partizanı olduklarından, particiliği yeğleyerek subaylıktan ayrılm...
Savaş İçinde İktidar mücadelesi nasıl cereyan etti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Böylece İktidar mücadelesini daha çok İT'nin içinde incelemek gerekir. İT'n...
Türkiye bakımından Cihan Savaşı'nın ana olayları nelerdir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 2 Kasım 1914'de Rusya, üç gün sonra da İngiltere ve Fransa'nın savaş ilanı...
İktisadi bağımsızlığın ilanı nasıl oldu ve savaş içinde nasıl bir iktisat siyaseti güdülmüştür?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Keyfiyet, 8 Eylül günü, ...elyevm cari mali ve İktisadî ve adlî ve idarî kap...
Osmanlı Devleti Cihan Savaşına nasıl girdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bu tartışmalara girmeden önce, savaşa katılmanın hangi olaylar zinciri sonucunda gerçekleşti...
Sait Halim hükümeti zamanındaki başlıca dış gelişmeler nelerdir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Hatırlanacağı üzere Rusya, Doğu Anadolu ıslahatı işinin bir Büyük Devletler konfer...
Sait Halim hükümeti zamanındaki başlıca iç gelişmeler nelerdir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
   Gerçi bu konuda bazı çekinceler ileri sürülemez değil. Örneğin, P...
İT'nin denetleme iktidarı sırasında fikir hayatı ne gibi gelişmeler gösterdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Pek temellendirilmediği için, bu yargının ne ölçüde isabetli olduğunu söyleme...
İT'nin denetleme iktidarı Türkiye'ye neler getirmiştir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İT gibi devrimci bir partinin bizzat iktidar olmadıkça ye iktidara sağlam bir biçimde oturmad...
Mahmut Şevket Paşa hükümeti zamanındaki başlıca olaylar nelerdir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İstanbul Muhafızı Cemal, Merkez Kumandanı da Enver'in amcası Halil oldular. Talât, M. Şevket&#...
Kamil Paşa hükümeti zamanında ne gibi olaylar oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Listenin en ilgi çekici yönü icraat -yani İT aleyhtarı icraatyapacak olan ve herhalde...
Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi zamanında ne gibi olaylar oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 93 Harbinin (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı), Plevne müdafii Osman Paşa ile birlikte, yıldızı ol...
Balkan Savaşına yol açan gelişmeler hangileriydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Balkan halklarının ulusçuluk fırtınasına kapılmaları ve bağımsız devletçikler kurmalar...
Trablusgarp Savaşı ve dış olaylar ne gibi gelişmeler göstermiştir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Hatta Ekim ayının sonlarında Osmanlı kuvvetlerinin bir dizi başarısı üzerine, İtalyanlar Trablus ...
Sait Paşa hükümeti zamanında ne gibi siyasal gelişmeler olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Sait Paşa'nın Sadrazam olması, iktidardaki güç dengesini etkileyecek bir gelişmeydi,...
Trablusgarp Savaşı nasıl çıktı ve Osmanlı siyasal hayatını nasıl etkiledi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Trablusgarp, Mısır'ın İngiliz denetine geçmesi (böylece Osmanlı Devletinin eyaletle kara ...
1910 ve 1911 yıllarında çıkan isyanlar hangileridir ve ne gibi etkileri olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Meşrutiyetin gelmesiyle bu isyanların artması dahi beklenebilirdi, zira o güne değin mutlakıyet h&uu...
Hakkı Paşa hükümeti zamanında muhalefet nasıl gelişti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bu ortamda Dr. İbrahim Temo ile Dr. Abdullah Cevdet'in kurmuş oldukları ılımlı ve uygar, ademi merke...
Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi açısından 1910 borçlanması nasıl değerlendirilebilir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Osmanlı Devletini bağımlılık yoluna iten en önemli olay ise dış borçlardı. Fakat iktisaden...
İT'nin Mahmut Şevket'le ilişkileri açısından Hakkı Paşa hükümeti nasıl tahlil edilebilir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Biri, İT'li nazır sayısındaki önemli artıştır. Dahiliye'de Talât, Maliyede Selanik M...
1909 yılında İT'nin, Denetleme İktidarını gerçek İktidara dönüştürme mücadelesi ve başlıca siyasal olaylar nasıl cereyan etti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 31 Mart ayaklanması, denetleme iktidarı ile yetinmenin sakıncalarını açıkça gös...
Cemiyetin üstlendiği çeşitli görevler hangileriydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bunlardan ilki. Hürriyetin ilânından sonra yurtta ve özellikle İstanbul'da hükü...
İT'nin iktidar konusundaki tutumu neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Kendisi için iktidar partisi diye söz edildiği halde, iktidarı eline almadı, ittihat&cced...
İT neden gizliliğe ve tedhiş yöntemlerine başvuruyordu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 "İstibdat devrinde İttihat ve Terakki ihtilâlci bir dernek iken bu gizliliğin şaşılacak...
İT'nin sonraki nizamnamelerle uğradığı yapı değişiklikleri nelerdir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Buna göre, İT örgütü siyasi ve içtimai diye ikiye ayrılır. Siyasi örg...
İT'deki Cemiyet-Fırka İkiliği sorunu neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bu, İT Cemiyeti ile Mebusan Meclisindeki mebuslar arasındaki ilişkilerin ne olacağı sorunuydu. Zira İT&#...
İT'nin 1909 Kongresinin bazı özellikleri nelerdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Tunaya bu kongrede seçilen Merkez-i Umuminin üyelerini bize bildirmiyor. Kongrenin önemli bir...
Meşruti ıslahat döneminde neler yapıldı?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bunların en önemlisi 8 Ağustos 1325 (21/8/1909) günlü Kanun-u Esasi değişikliğidir. ...
İT'nin denetleme iktidarından atılmasına değin Mahmut Şevket Paşa'nın kazandığı önem neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
1856'da doğdu, 1882'de Harp Akademisi'nden birinci olarak mezun oldu. Ertesi yıl Harbiye Mektebi...
İT bakımından Hürriyetin ilanından Abdülhamit'in tahttan indirilmesine kadar ki sürenin bilançosu nedir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İT'nin denetleme iktidarı böyle bir patlamayı önleyememişti. Bunun, tabii ki bir bedeli vard...
İngiltere ve Almanya'nın 31 Mart olayındaki tutumlar, ne olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 İngiliz Elçisi kendisine bağlı konsolosluklara bir genelge göndererek, olayın yanlış a...
İngiltere ve Almanya'nın Osmanlı Devletine karşı tavırları neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bu, onun için zorunluydu, çünkü İngiltere Mithat Paşayı, Ali Suavi'yi, V....
Mehmet Reşat nasıl bir adamdı?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bundan dolayı, Sultan Reşat 64 yaşında padişah oldu. 1918'e değin 9 yıl padişahlık yaptı. Babas...
Abdülhamit nasıl tahttan indirildi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Başta Babıâli ve Beyoğlu bölgesindeki kışlalar olmak üzere, kanlı da olsa kısa sür...
Ayaklanma boyunca Mebusan Meclisinin davranışları neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Buna rağmen, mebuslardan pek azı İT'yi oluşturanların niteliğinde, yani yönetici sınıftan, ge...
Ayaklanma nasıl bastırıldı?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bir yandan Hareket Ordusu'nun kurulması ve derhal İstanbul'a doğru yola çıkarılması...
İsyanı kim çıkarttı?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bu yüzden üç türlü açıklama yapıla gelmiştir. Birincisine göre...
31 Marta doğru olaylar nasıl gelişti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
12 Mart 1909 günü İkdamda Sinop Mebusu Ahrarcı Rıza Nur'un Görüyorum ki İş Fena G...
31 Mart arefesinde ordudaki durum neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
.Bu hoşnutsuzluk her şeyden önce Hürriyetin ilanı ile birlikte orduya hâkim olan Harbiye Me...
31 Mart arefesinde İstibdatçı çevrelerin tutumu neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bunlar Harp Divânının tesbit edip idama mahkûm ettiği kimselerdi:   1) Maarif Nezar...
İlmiye mensupları Hilmi Paşa hükümetine karşı nasıl harekete geçirildiler?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Görülüyor ki 2 ay içinde gitgide artan gerginlik, bir patlamayla sonuçland...
Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti hakkında neler biliyoruz?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Üstünkörü bir takım islâmî bilgiler edindikten sonra Nakşibendî tarika...
İT İle Kâmil Paşanın çatışması nasıl gelişti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İhtimal ki İTlileri çoluk çocuk olarak görmek eğilimindeydi ve onları daha çok A...
Meclis nasıl açıldı?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Oysa örneğin, İstanbul Ahrar listesinde Sadrıâzam Kâmil Paşa ve Ali Kemal gibi pek tanın...
İT'nin seçimler dolayısıyla karşılaştığı başka bazı sorunlar nelerdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
2. ve 3. Orduların varlığı ve daha gelişmiş bir bölge olması dolayısıyla, Rumeli'de İT iyic...
Milletler açısından seçimler ne gibi sorunlar doğurdu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Rumlar seçim işlerinde daha tecrübeli olduklarından seçimlere büyük oranda kat...
İT'nin, başka bir deyişle, Türklerin programı neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bu, bir anlamda Türklerin programı demekti. 6 Ekim 1908'de Şurayı Ümmet gazetesinde yay...
Seçimler dolayısıyla çeşitli milletler nasıl programlar hazırladılar?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Zira bir yanda çeşitli milletler, bir yanda da bu milletleri birbirine bağladığı ileri s&uum...
Sabahattincilerin muhalefete başlaması nasıl oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Celalettin Arif ile Fazlı Bey'ler İzmir'e geldiler ve kendilerini karşılayan halka söyl...
Yeni düzende ne gibi işçi hareketleri ve tepkiler oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Osmanlı Devletinde sanayileşme asgari düzeyde olduğu için, işçi sayısı genel n&...
Yeni düzene karşı askerler ne gibi tepkiler gösterdiler?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bu arada Taşkışla'daki 3. taburun Cidde'ye gitmesi için emir çıkınca, asker b...
Meşrutiyetle gelişen kadın hareketi ve dış bunalım üzerine buna karşı gelişen tepki neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Kadınlar piyano çalmağa, Fransızca öğrenmeğe,- alafranga giyinmeğe ve mobilyalı evlerde otu...
Dış bunalımı fırsat bilerek çıkarılan Kör Ali ve Karagöz olayları nedir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Dersten mezun değildi, yani vaizlik edemezdi. Fatih Camiinde meşrutiyet aleyhinde bulunduğu için, 6 ...
Yönetimde yapılan yenilikler nelerdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Köylüler hürriyeti vergi ödememek diye yorumlarken, memurlar da meşrutiyetin terfi ...
Kâmil Paşa kabinesi nasıl kuruldu, programı neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Kabine, kuruluşunun ertesi günü (7 Ağustos) Padişanın önünde Kanun-u Esasiye ba...
Hürriyetin ilanında Kanun-u Esasinin hukuki durumu neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
22 Temmuz 1908'de işbaşına gelen Sait Paşa kabinesi. Rumeli'deki başkaldırma karşısında halk ...
İstanbul'da basın nasıl bir tutum İçine girdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bunların başında meşrutiyeti tanıtmak ve öğretmek, sonra da onun lehinde propaganda yapmak ge...
İT iktidara ne ölçüde egemen olabildi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Daha önce de değinildiği gibi, İT saflarını küçük rütbeli subaylar, kıd...
Yeni düzenin bocalamalı ilk gönleri nasıl geçti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İstanbul ve Anadolu'da o sırada böyle bir şeyi kendi girişimiyle yapabilecek bir gücü y...
Jön Türklerin ideolojisi neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Yeniçağlarda Avrupa'da meşrutiyet ve demokrasi nasıl burjuvazinin istekleri arasında baş...
Özgürlükçü akımın kadrolarını nasıl insanlar oluşturuyordu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bu Cemiyet kurucularına ve ondan sonra Cemiyete katılanlara bir göz atarsak bu kadroların pek büy...
Hürriyetin İlanı nasıl oldu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bu, Tİ'yi harekete geçiren bir uyarım oldu. Tabiî, hemen eklemek gerekir ki, bu arada Tİ&#...
Ordu içinde ne gibi hoşnutsuzluklar vardı?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bunların birçok şikâyetleri vardı. Başta alaylı subayların karşısındaki durumları...
Makedonya sorununun Hürriyetin ilanı arifesinde aldığı durum neydi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İhtimal Rusya'daki karışıklığın da etkisiyle, 1906 yılı sakin geçtiyse de, 1907 yılında ...
1907 İkinci Jön Türk Kongresi üzerine neler biliyoruz?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bununla birlikte girişimin Tİ'den geldiğini öne süren bir Tİ mektubu da dikkati çekme...
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti nasıl kuruldu ve İT ile nasıl birleşti?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Temmuz'da bir Cuma günü İsmail Canbolat'ın evinde başlayan bu arkadaşların toplantılar...
Şam'da kurulan özgürlükçü örgütler hakkında neler biliyoruz?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Son iki isim dışındakilerin çoğunluğu oluşturdukları ve müspet ilimle uğraşan meslek sahi...
Avrupa'daki örgütler 1906 yılında ne gibi gelişmeler gösterdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Gerçi Kongrede azınlıkta kalmışlardı ama Sabahattincilerin çoğunluk olması özellikle...
1906 yılına değin özgürlükçülerle ilgili başlıca olaylar nelerdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Muş, Adana gibi bölgelerde zaman zaman çıkardıkları karışıklıklar da küç...
Rus - Japon savaşının etkileri neler olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Bokser isyanı üzerine Rusya Mançurya'yı işgal etti(1900). Ruslar buradaki işgallerin...
Makedonya sorunu nedir ve Jön Türk faaliyeti üzerinde nasıl etkileri olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bu bölgenin büyük bir parçası Ayastafanos Antlaşmasıyla Bulgaristan'a verilmiş, ...
Sabahattin Beyin belli başlı düşünce ve faaliyetleri nelerdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Demolins'e göre iki tip aile ve dolayısı ile (Le Play okulu mantığına göre) İki tip de top...
Sabahattincilerin Müşir Recep Paşa tasarısı nedir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İsmail Kemal'in ortaya attığı tasarıdan, Trablusgarp'ta kumandan olan Arnavut Recep Paşanın, he...
1902 Birinci Jön Türk Kongresi nasıl özetlenebilir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bazı delegelerin Mısır, Kıbrıs, Bulgaristan, Romanya'dan gelmek zorunda bulundukları düşü...
Damat Mahmut Paşa kimdir, Jön Türk hareketine ne gibi katkıları olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Abdülhamit, tahta geçtikten sonra henüz 24 yaşlarında bulunan Mahmut'a vezirlik payesi ...
Jön Türk tarihinde neden bir dönüm noktası olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Buna yol açan olay da, Almanların Bağdat demiryolu tasarısının somutlaşmasıdır. 4 (Langer 792) ...
Jön Türklerle Abdülhamit arasında yapılan mütareke nedir, nasıl sonuçlar doğurmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Örneğin, A. Rıza Meşveret'i bu yüzden İsviçre'ye ve burada hurufat Osmanlı h&uum...
Mizancı Murat kimdir, neler yapmıştır?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
1873'de İstanbul'a geldi. Şirvanizade Rüştü Paşanın himayesine girerek memur oldu. 1878...
1896 darbe girişimi, ve Abdülhamit'in 1897 Harbiye harekâtı nasıl olmuştur?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
1896 yılına değin İT'nin başlıca faaliyet merkezinin Askerî Tıbbiye olduğunu gördü...
İttihat ve Terakki yapısı üzerine neler biliyoruz?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Bir önceki sorunun cevabında gördüğümüz üzere, 1895 öncesinde İT varla y...
Ermeni sorunundaki belli başlı gelişmeler nelerdi?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
Ermeniler. Fakat Ermenilerin bu yönde ilerlemek konusunda iki talihsizlikleri vardı.Biri, en kalabalık ...
Hürriyetçilerin faaliyetleri nasıl özetlenebilir?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
 Abdülhamit düzeninde böyle bir muhalefet örgütü ancak gizli olabilirdi. Ni...
İttihat ve Terakki hareketi nasıl doğdu?
TARİH
02-07-2020 Perşembe
İlki Ali Suavi'nin önderi olduğu Çırağan Vakası, ikincisi de Cleanthi Scalieri - Aziz Bey...
Jön Türk deyimi nasıl ortaya çıktı?
TARİH
01-07-2020 Çarşamba
Bunların arasında Mehmet ve Namık Kemal Beyler vardı. Ortak tutumları. Âli ve Fuat Paşaların siya...
19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin genel durumu neydi?
TARİH
30-06-2020 Salı
O çağın ilkel ulaşım araçlarına rağmen, çok geniş bir alana yayılmış olan impar...
19. yüzyılın sonunda dünya ne durumdaydı?
TARİH
30-06-2020 Salı
Keşiflerle dünya ticaretinin aracısız, deniz yolundan işlemesi, Yeni Dünya servetlerinin ve değ...
Osmanlı'yı 19. yüzyılın sonlarında yönetenler sınıfının durumu neydi?
TARİH
29-06-2020 Pazartesi
  Zira Osmanlı Devleti, en düşkün yüzyılı olan 19. yüzyılda çok geniş bi...
Osmanlı toplum yapısı hakkında neler söylenebilir?
TARİH
29-06-2020 Pazartesi
Osmanlı toplum yapısı hakkında neler söylenebilir? Klasik Osmanlı toplumu (1450-1550) bir statü...
Misak-ı Milli Kararları!
TARİH
29-06-2020 Pazartesi
16-29 Kasım 1919 tarihleri arasında, Sivas’ta Mustafa Kemal, bazı komutanlar, Heyet-i Temsiliye ü...
Haber Yazılımı